מכתב פ מהספר אמרי אשר

"והנה כל היסוד של שלום הבית היהודי הוא היסוד של כלל ישראל, כי הפרט הוא הכלל, ועל ידי התחזקות והתייסדות הטובה של הפרט מתחזק הכלל כולו, ואם חס וחלילה מתערער הפרט הרי גם היסוד של הכלל מתערער. לכן החשיבו מאד והעריכו חכמינו את יסוד השלום, שאין כלי מחזיק ברכה לישראל כמו השלום. כי יצרנו שהוא טבענו הרע לוחץ אותנו דווקא במקום החולשה, להביא דמיונות שווא מאחד על השני, כדי שעל ידי כך יהיה פירוד לבבות ומחלוקת וכו', וכל עיקר עבודתנו שכל אחד ואחד ילחם במסירות נפש עם עצמו ועם מחשבותיו לבודקם ולבררם היטב אם אמיתיים , או דמיונות שווא ותעתועים, כי האדם מעצם טבעו הרי קרוב אצל עצמו ולכן הוא תמיד חושב את הטוב והיפה על עצמו ואת השלילה והכיעור על זולתו…ואין עצה ואין תבונה אלא שכל אחד יתחיל באמת לחשוב מחשבה אמיתית אודות עצמו הוא ולהכיר את מידותיו ויחקור אם אי פעם עמד בפרץ לבלתי תת לדמיון השווא להשתלט עליו…… או אז לא יצטרך לקול הקורא של הסיבה החיצונית שתעוררהו כי ישמע בקול הקורא אליו ממעמקי נפשו החצובה מתחת כיסא הכבוד ואז יעלמו כל מחיצות המסך המבדיל בינו לבין קונו, וממילא יהיו איש ואישה ושלום בינהם שכינה שרויה ביניהם והבית הופך להיות בית משכן לשמו יתברך אשר גם רבים אחרים ממנו ילמדו לשמור לעשות את דרך התורה הזאת…"

מודעות פרסומת

מכתב ע"ח מהספר אמרי אשר

".. השם אינו מביא כאב לברואיו ללא תכלית, כאבך גם הוא מכוון להביא לאמונה כזו, לא רק על ידי ציטוט המילים " אני מאמין" , אלא גם על ידי המאמץ של שמחה בכזה מצב קשה, שמחה הנובעת מניצחון שיכול להיות שלך , כאשר תתעקשי לערוך קרב עם המחשבות השחורות הרבות שאיתן השטן מחפש בקביעות לשבור אותך. …זה יביא אותך לנתיב של אמונה, דרגה מעל הטבע .אז תוכלי כמו כן להביא בדרך לא טבעית את גאולתך האישית בתחום לו את זקוקה..
היי עקשנית לערוך את הקרב הזה להיות בשמחה עמוק בלבך, שנובע מהכרת טבעך היטב. העצבות והעצבנות שלך נובעים מהטבע שלך והם מוצאים את ביטויים בכאביך הנוכחים של .. ..דוד המלך מצא תכלית בכאבים הרבים שהיו מנת חלקו בחיים, כמו שכתב (תהילים קי"ט , ע"א)" טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך.."

מתוך החברותא מדבריו של ר' אושר זצוק"ל

במצבנו הנוכחי כאשר ההסתר פנים כל כך גדול והסבל כל כך חזק, ואין לנו את היכולת להזרק לאמונה הפשוטה. ואין בנו את המסוגלות להתבונן בתוכנו כדי להגיע להכרת השפלות, ואם אנו רוצים בכל זאת למעט בסבל, העצה היא להיות באחדות "איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" האחדות תראה כמו כתת חיילים היוצאים בהתקפת נגד על האויב המתקיף אותנו כל כך הרבה זמן ואינו מאפשר לנו להתבונן פנימה. ככל שנהיה יותר מאוחדים נוכל יותר לשמש גורם שיבלום את ההדרדרות שלנו ויקדם אותנו לצאת במתקפה נגדית עד להשגת המטרה בהכרת השפלות העצמית ובהכרת גדלות הבורא.

מכתב ס"א מהספר "אמרי אשר"

לעילוי נשמת רבקה בת מנשה

"..ובני אדם שנפגשים בזה העולם, מחמת שורש נשמתם הם נפגשים, ששייכים הם אחד לשני מכוח תיקון נפשם ואין שום כח בעולם שינתק את הקשר והשייכות ביניהם, אולם היצר הרע ברצותו למנוע ולהרחיק את הגאולה הפרטית של כל אדם ואדם ואת הגאולה הכללית של קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא ואשר לשם גאולה זו הפגיש הקב"ה את בריותיו זה עם זה כאשר עלה במחשבתו כביכול, מביא בלב האדם דמיונות על החבר שכאילו הוא אשם לו במחדליו וכשלונותיו וכד' שכאילו הוא גרע ממנו מה שיכול להיות לו וכד' אבל אין זה אמת כלל וכלל ועלינו לבקש מהקב"ה שחותמו אמת שיגלה לנו את המחשבה האמיתית והכוונה בהתקשרותינו כדי שתהיה לנו הסתכלות אחרת ונכונה יותר של פני הדברים , כדי שנשאף למצוא את תכליתנו, במקום שנחפש למצוא את האשם ולהתרחק מן "האשם" האמיתי שהוא הבורא ברוך הוא שסילק מאיתנו את האינטרסים הגשמיים למען שמו הגדול."

מכתב ס"ד מתוך הספר "אמרי אשר"

לעילוי נשמת רבקה בת מנשה
"אני תקווה שמעלת כבודו מתחזק בדרכי האמונה הפשוטה שהוא דרך המאבק של האדם עם עצמו , מלחמת הבשר והדם , להכיר את טבעו היטב היטב עד שיבין וידע כי לולא השם עזרתה לנו כמעט שכנה דומה נפשנו. ועל ידי מבשרנו נחזה אלו-ה , כי אחרת אי אפשר להחזיק מעמד אפילו נשימה אחת בים הסוער של המידות הרעות, וכל בחירתנו הטובה היא להכיר זאת ולשמוע בקול המניעה שהקב"ה שולח לנו תמיד להצילנו מרדת שחת , ואשרי מי שזכה לעמוד אי פעם נשימה אחת לקיים ציווי בוראנו."