מכתב צג' מהספר אמרי אשר

"הכלל הוא שאין אדם מישראל מתייאש מן הרחמים לעולם אף כי ירבה להפציר, אין הקב"ה מואס בה, אדרבה גונזה  בבית אוצרו להשתעשע לפניו ולהשפיע על ידה שפע רב לעם קודש, כי התפילה צורך העולם הוא, כמו ששנו חכמים על ג' דברים העולם עומד ואחד מהם עמוד העבודה שהיא התפילה, אשר כל יסודה היא ההכנעה שבלב לגזירות הבורא ברוך הוא , וזו היא מדרגת ישראל , שהיא למעלה ממדרגת המלאכים שאין להם צער ויסורין, ולא שייך אצלם תפילה זכה , זו הבאה על ידי זיכוך של אדם הישראלי מתוך יסורי נפשו וצרת הכלל גלות השכינה הקדושה ממקומה זה שנות אלפיים, ואילו היתה נתונה הרשות לאדם לראות עד היכן הדבר מגיע לא היה פוסק כל היום מלהתפלל לפני אלוקי מרום. לכן אל ימנע עצמו מלדבר תמיד דיבורים של תפילה, וישועת השם כהרף עין לא תאחר לבוא, ויזכה לראות נפלאות השי"ת, לספר זאת לכל הארץ מתוך שמחה אמן כן יהי רצון."

מודעות פרסומת

מכתב פ מהספר אמרי אשר

"והנה כל היסוד של שלום הבית היהודי הוא היסוד של כלל ישראל, כי הפרט הוא הכלל, ועל ידי התחזקות והתייסדות הטובה של הפרט מתחזק הכלל כולו, ואם חס וחלילה מתערער הפרט הרי גם היסוד של הכלל מתערער. לכן החשיבו מאד והעריכו חכמינו את יסוד השלום, שאין כלי מחזיק ברכה לישראל כמו השלום. כי יצרנו שהוא טבענו הרע לוחץ אותנו דווקא במקום החולשה, להביא דמיונות שווא מאחד על השני, כדי שעל ידי כך יהיה פירוד לבבות ומחלוקת וכו', וכל עיקר עבודתנו שכל אחד ואחד ילחם במסירות נפש עם עצמו ועם מחשבותיו לבודקם ולבררם היטב אם אמיתיים , או דמיונות שווא ותעתועים, כי האדם מעצם טבעו הרי קרוב אצל עצמו ולכן הוא תמיד חושב את הטוב והיפה על עצמו ואת השלילה והכיעור על זולתו…ואין עצה ואין תבונה אלא שכל אחד יתחיל באמת לחשוב מחשבה אמיתית אודות עצמו הוא ולהכיר את מידותיו ויחקור אם אי פעם עמד בפרץ לבלתי תת לדמיון השווא להשתלט עליו…… או אז לא יצטרך לקול הקורא של הסיבה החיצונית שתעוררהו כי ישמע בקול הקורא אליו ממעמקי נפשו החצובה מתחת כיסא הכבוד ואז יעלמו כל מחיצות המסך המבדיל בינו לבין קונו, וממילא יהיו איש ואישה ושלום בינהם שכינה שרויה ביניהם והבית הופך להיות בית משכן לשמו יתברך אשר גם רבים אחרים ממנו ילמדו לשמור לעשות את דרך התורה הזאת…"

מכתב ע"ט מהספר אמרי אשר

חיזוק יומי מתוך ה"אימרי אשר" לעילוי נשמת רבקה בת מנשה 📃

"..ואתפלל כי השם יתברך יתן לך כוחות הנפש האמיתיים שתוכל לעמוד בכאבים החזקים בשעה שאין אתה מסוגל לשאת אותם לבד, מחמת תקיפות הטבע  וחולשת הנפש הנובעת מחסרון היגיעה להשיג בנפש ובבשר לחיות את הכלל הפשוט -שהכאב טוב לאדם ומרפא לנפשו ומביאהו לדביקות הבורא ברוך הוא.  כי טבע האדם כך הוא, בשעה שהוא נתקף בכאביו הרי הוא נשבר ומתמלא תרעומת קשה, וזה גורם, שבעת שהכאב נפסק ועזבו, לא נשתייר בו באדם שום רושם של תועלת ההתקשרות ודביקות הבורא אשר היה יכול לצמוח לו, לו היה מקבלם באהבה ובשמחה. ומחמת תלונותיו לא השכיל להנות מן האורות המתקבלים מן סבל האמונה  להיות מזבח כפרה לפרט ולכלל ומשכן להשראת הנפש. ולמה הדבר דומה , לתינוק הזה, כשאין לו שום כאב הרי הוא נינוח שקט ושאנן ואינו צריך לאמו. לא כן הוא כאשר הוא נתקף בכאב הרי הוא מר צורח וקורא לאמא בעוז כי תבוא לגאלו מיסוריו. כך האדם אינו קורא לבוראו אלא מתוך יסורים הבאין עליו לעוררו על חובתו בעולמו, לפקוח עיניו לעשות חשבון נפשו ועל צורך התקשרותו בבוראו דרך הבשר והדם, ובודאי שאין היסורין נשלחין אליו לשברו או לדכאו בעלמא, התכלית האמיתית הפנימית של היסורין לגלות לו מצפוני נשמתו אשר מבקשת ומתחננת לפניו לעשות עמה חסד של אמת ושל נצח שתוכל להגיע לצור מחצבתה מתחת כסא הכבוד אשר ממנה חוצבה…" "..והאדם מה הוא כי יתרעם וכי יתלונן על מר גורלו שחיסר לו דבר זה או אחר, והדמיון אומר לו , שאלמלא היתה נפשו מתמלאת  מה שהיא תאבה, היתה השלווה מנת חלקו, אין זה אלא רעיון כוזב ודמיון חסר תוחלת. אבל דרך האמת להיות האדם נאבק לקבל את כאביו באהבה ובשמחה בלי שום טענות ותרעומת, כי אלו מעוררין לו את פצעיו הדבוקים בו בכל גופו עד שקלקלו לו אף את הנפש. ורק הכאב וקבלתו באהבה ובשמחה מזכך ומטהר את הנשמה, שזו היא בעצם השלמת חפצה האמיתי להגיע לתיקון הכללי של חטא עץ הדעת ועל ידי כך לקבל את מקומו בעולם הנצח  שכולו טוב בין הצדיקים הגדולים אשר כבר היו בעולם ועבדוהו במסירות נפשם כל ימי חייהם , ובזאת יבוא אל המלך לחסות תחת כנפי השכינה. לכן אבקשך מאד אל תהיה שבור  ורצוץ… "..וכשתילחם  עם מחשבותיך ולא תאשים איש, תזכה לשלימות הדעת עד שתזכה לראות בהירות התקשרות הבורא מתוך הכאב העמוק של השכינה אשר נמצאת איתנו בגלותינו הארוכה. ובשכר עינויך וענייך תזכה לקבל דעת השלימות כמו שדוד המלך עליו השלום אמר "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך" וכך נתגלה לו ליוסף הצדיק דמות דיוקנו של אביו הסיבה אשר שלח לו השם יתברך להצילו מרדת שחת, ולהיות ליסוד העולם…חגור נא עוז וצא לקרב נגד המחשבות של החשכות, וצעק אל הקב"ה מתוך עומק לבך השבור והכאוב ומתוך חוצפא כלפי שמיא מעליא, תבקש רחמים ותשיח צערך לפניו וכה תאמר לפניו : " אנא בוראי, כשם שהרופא הפרופסור אינו מתבייש ולא נגעל מלטנף את ידיו ברפואתו את אברי האדם המלוכלכים בתוקף תפקידו הרפואי.כך גם אתה קוני וצורי, רופא חולי עמו ישראל , ורופא נפשות ישראל , רפאני השם וארפא ממשובתי אף שאתה מתלכלך מפגמי וכך נשא גם משה רבנו תפילתו על אחותו מרים הנביאה וביקש א-ל נא רפא נא לה. כי אתה שומע תפילת כל פה ושיחת כל לב עמו ישראל ברחמים." יכנסו דברי אלה אל לבך , ולא תשמע בקול היצר, תקרא לבורא ברוך ולא תתייאש, לא ננעלו שערי רחמים ותוכל לפעול ישועות לכלל ולפרט ולכל משפחתך ותזכה לקבל את  האורות של משיח ..

מכתב ע"ח מהספר אמרי אשר

".. השם אינו מביא כאב לברואיו ללא תכלית, כאבך גם הוא מכוון להביא לאמונה כזו, לא רק על ידי ציטוט המילים " אני מאמין" , אלא גם על ידי המאמץ של שמחה בכזה מצב קשה, שמחה הנובעת מניצחון שיכול להיות שלך , כאשר תתעקשי לערוך קרב עם המחשבות השחורות הרבות שאיתן השטן מחפש בקביעות לשבור אותך. …זה יביא אותך לנתיב של אמונה, דרגה מעל הטבע .אז תוכלי כמו כן להביא בדרך לא טבעית את גאולתך האישית בתחום לו את זקוקה..
היי עקשנית לערוך את הקרב הזה להיות בשמחה עמוק בלבך, שנובע מהכרת טבעך היטב. העצבות והעצבנות שלך נובעים מהטבע שלך והם מוצאים את ביטויים בכאביך הנוכחים של .. ..דוד המלך מצא תכלית בכאבים הרבים שהיו מנת חלקו בחיים, כמו שכתב (תהילים קי"ט , ע"א)" טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך.."

מכתב ע"ז מהספר אימרי אשר

לעילוי נשמת רבקה בת מנשה

"…כדי לעורר רחמים ולהמתיק דין, אנו זקוקים לאיתערותא דלתתא להתעוררות של מטה, שבחינת האנוש הקרוץ מחומר עפר ואפר יכיר אפסותו באותה מידה של שלימות כפי שבוראו מכיר את יסודו יסוד האין.
וצריכים חברים שיתנו את דעתם וימסרו את נפשם, בבחינת שלימות הרצון , עד שלא יהיה קיים אצלם שום רצון אחר אלא זאת לחיות בשלימות בחינת הביטול, כפי שדוד המלך הגדיר אותה בשירת מאבקו על קיומו "בהמות הייתי עימך", להגיע דרך הבחירה יתרון האדם, לבחינת הבהמה נטולת הבחירה שאינה יודעת מה, אינה מכירה בהעשרת בעליה על ידה ואין לה תקוות שכר.
כך צריכה להיות עבודתינו וזו היתה עבודת כל הגדולים והאבות הקדושים וכל הצדיקים האמיתיים מקיימי עולם. וזו היא גם דרך הגאולה של עם ישראל, אין לה אחות , אין דרך אחרת…בידינו ובכוחנו להגיע אליה לעלות עליה, עלינו לקצר אותה כי כשל כח הסבל, כולי האי ואולי הגיעה עת דודים להיגאל , גאולה פשוטה כמשמעה גאולה אמיתית אחרונה שאין אחריה גלות ומכאובים, הקב"ה חפץ בנו, אנו צריכים לתת את רצוננו ,רצון האמת ולא לשעות ברצון של הבל והבאי , כי חבל מאד שלא נתפוס את השעה ולמה ומדוע נפקירנה למשנאינו ומקטרגינו, נחגור עוז ניאבק יחד  עד שנהיה כחוליות בשרשרת של ברזל אשר לא תינתק לעולם..
…אם נזכה להגיע לבחינה זו של עבודת השם המוטלת עלינו, או אז תיפסקנה המחלות בעולם, כי אם נתעורר מעצמנו, אין צורך בשום מחלות לעורר אותנו על תיקון נפשנו..או אז לא יחסר לשום אדם מישראל שום דבר, כי תצמח הישועה הכללית ותשועת הכלל ובתוך הכלל גם הפרט יוושע..כי אז תתעוררנה הניצוצות הקדושות, אשר נדחו ונתפזרו לעורר הרהורי תשובה בלבות כל בני ישראל באשר הם שם וכולם כאחד יגידון ויעידון השם אחד ושמו אחד, ויהי רצון שיהא זאת במהרה בימינו אמן כן יהי רצון."